LDT Kamarádi

Hlavní strana Jeryho camp Info pro rodiče Sponzoři Odkazy
O nás Personál Galerie Kontakt Ke stažení

Rozcestník

Informace pro rodiče

Seznam doporučených věcí na tábor

Platební podmínky

Lékařská zpráva

Zajištění chodu tábora

Zajištění hygieny na táboře

Denní program

Táborový řád

Táborový řád

 • Účastník tábora nesmí opustit bez vědomí svého vedoucího prostor tábora. Tábor je ohraničen korytem potoka Jordán, úpatím svahu Měšnice a úrovní kadibudek.
 • Účastník se ke všem ostatním účastníkům, členům personálu a návštěvám chová kamarádsky, s úctou a respektem.
 • Veškeré problémy, ať už zdravotní či jiné, hlásí co nejdříve kterémukoliv členu personálu.
 • Každý účastní se řídí pokyny všech členů personálu.
 • Každý účastník tábora dbá na to, aby neublížil sobě ani jiným.
 • Spí ve svém stanu, přes den je povoleno být ve stanu max. ve 4 lidech.
 • Tělesné potřeby vykonávat jen na určených místech.
 • Veškeré jídlo a pití je nutné konzumovat pouze v jídelně.
 • V případě nočních hlídek a případných nočních návštěv toalet se každý chová tiše, aby neprobudil ostatní.
 • Jídla a pití si každý vezme tolik, kolik sní. Radši si přijít přidat, než jídlo vyhazovat.
 • Denní rozkaz a program je závazný pro každého. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat či jinak mařit.
 • Na jídlo, nástupy a hry přichází táborník vždy včas.
 • Na svém stanu a v celém areálu tábora včetně jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu.
 • Táborník chrání svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned jakémukoliv vedoucímu.
 • Důsledně chráníme veškerou přírodu při hrách v lese nebo jiném terénu. Platí zásada, že tábor a jeho okolí musí po našem odjezdu domů zůstat v takovém stavu, jako při našem příjezdu.
 • Každý táborník dbá na svoji čistotu a hygienu tím, že si vždy umyje ruce před jídlem a po toaletě. Sprchování je možné vždy po domluvě, nejméně však jednou za dva – tři dny dle počasí.
 • Dobu poledního klidu využíváme k odpočinku, psaní dopisů, hraní deskových a karetních her a nepobíháme po areálu tábora.
 • Po večerce a před budíčkem nikdo neruší ostatní ze svého spánku.
 • Táborník má přísný zákaz rozdělávání jakéhokoliv ohně v celém areálu tábora a jeho okolí.
 • Kdokoliv by měl pocit, že má jakýkoliv problém, může v jakoukoli hodinu zajít za svým vedoucím či jiným pracovníkem tábora pro pomoc.
 • Každé poranění, zranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své či kamarádovy musí být nahlášeny zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě.
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě. Každý si nahlásí jen tolik, kolik sní. V táboře platí přísný zákaz vynášení jídla a pití do areálu tábora.
 • Ve stanech je přísný zákaz uchovávání jakýchkoliv potravin či nápojů.
 • Na táboře je zakázáno používat mobilní telefony, tablety, mp3 přehrávače či jinou elektroniku. V případě nálezu bude zabavena a navrácena až při ukončení tábora.
 • Na táboře a výletech dbá každý slušného chování.
 • Za nedodržování a opakované porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím a za vážné porušení táborového řádů i vyloučením z tábora. Za závažné porušení se považuje ubližování jiným, užívání škodlivých a zakázaných látek jako jsou cigarety, alkohol, drogy a jejich uchovávání v táboře. Dále opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí oddílového vedoucího, odcizení cizí věci a soustavné porušování pokynů vedoucích.
 • Hlavní strana O nás Jeryho camp Personál Info pro rodiče Galerie Sponzoři Kontakt Odkazy Ke stažení